5. Faith – tâpokêyihtamowin – ᑖᐳᑫᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ

Fai

kayâs kâ-kî-awâsisiwiyân nikî-pah-pimohtêhonân mâna misiwê itê mâhtâwi-sîpîhk. pêyakwâw ê-sîkwahk nikî-wâpamânân môswa ê-âsowahahk sâkahikan. kêsiskaw kî-otihtinam pîminahkwân nôhkomis êkwa kî-ati-tâpakwêwêpinêw êwakoni môswa. mâka ana môswa kwayask nikî-sîkihik ayisk mêtoni kêhciwâk cîmânihk ita kâ-apiwak ê-pê-isicimêt. piyisk âtawiya kî-nipahêw êwakoni môswa nôhkomis ê-mwayî-kwatapiskamwak cîmânis ispîhk kâ-kî-kakwê-tapasihak ana môswa.  awîna êtokwê nawac kî-sîkisiw, niya awêkâ cî ana môswa? matwân cî ê-kî-nitawi-wâpamât nôsî-môswa ministikohk ita kâ-kî-nihtâwikiyit oskâyisisa?

ᑲᔮᐢ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᐣ  ᓂᑮ ᐸᐦ ᐱᒧᐦᑌᐦᐅᓈᐣ  ᒫᓇ  ᒥᓯᐁᐧ  ᐃᑌ  ᒫᐦᑖᐃᐧ ᓰᐲᐦᐠ᙮  ᐯᔭᑳᐧᐤ  ᐁ ᓰᑲᐧᕁ  ᓂᑮ ᐋᐧᐸᒫᓈᐣ  ᒨᓴᐧ  ᐁ ᐋᓱᐊᐧᐦᐊᕁ  ᓵᑲᐦᐃᑲᐣ᙮  ᑫᓯᐢᑲᐤ  ᑮ ᐅᑎᐦᑎᓇᒼ  ᐲᒥᓇᐦᑳᐧᐣ  ᓅᐦᑯᒥᐢ  ᐁᑲᐧ  ᑮ ᐊᑎ ᑖᐸᑫᐧᐁᐧᐱᓀᐤ  ᐁᐊᐧᑯᓂ  ᒨᓴᐧ᙮  ᒫᑲ  ᐊᓇ  ᒨᓴᐧ  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑮ ᓰᑭᐦᐃᐠ  ᐊᔨᐢᐠ  ᒣᑐᓂ  ᑫᐦᒋᐋᐧᐠ  ᒌᒫᓂᕁ  ᐃᑕ  ᑳ ᐊᐱᐊᐧᐠ  ᐁ ᐯ ᐃᓯᒋᒣᐟ᙮  ᐱᔨᐢᐠ  ᐋᑕᐃᐧᔭ  ᑮ ᓂᐸᐦᐁᐤ  ᐁᐊᐧᑯᓂ  ᒨᓴᐧ  ᓅᐦᑯᒥᐢ  ᐁ ᒪᐧᔩ ᑲᐧᑕᐱᐢᑲᒪᐧᐠ  ᒌᒫᓂᐢ  ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᑮ ᑲᑫᐧ ᑕᐸᓯᐦᐊᐠ  ᐊᓇ  ᒨᓴᐧ᙮  ᐊᐄᐧᓇ  ᐁᑐᑫᐧ  ᓇᐊᐧᐨ  ᑮ ᓰᑭᓯᐤ,  ᓂᔭ  ᐊᐁᐧᑳ  ᒌ  ᐊᓇ  ᒨᓴᐧ?  ᒪᑖᐧᐣ  ᒌ  ᐁ ᑮ ᓂᑕᐃᐧ ᐋᐧᐸᒫᐟ  ᓅᓰ ᒨᓴᐧ  ᒥᓂᐢᑎᑯᕁ  ᐃᑕ  ᑳ ᑮ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᔨᐟ  ᐅᐢᑳᔨᓯᓴ?

Along time ago when I was a child we travelled all over the Churchill River. One time, in the spring, we saw a moose crossing the waters of a lake. Quickly my uncle grabbed a rope and lassoes that moose. But that moose scared me because he would swim close to where I was sitting in the canoe. Eventually my uncle killed that moose before I tipped the canoe from my attempts at getting away from it. I wonder who was more scared, me or the moose? I wonder if it was going to go see a female moose on the island where the young moose was born?

Word List:

About Arden Ogg

Arden Ogg is Director of the Cree Literacy Network, a not-for-profit in its seventh year of gathering and curating Cree language literacy materials on the web and creating connections between students, teachers, speakers and linguists across the Cree dialect-and-language continuum.
This entry was posted in Original Story. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s